MACHINE LIVE SCHEDULE 2008

2008/12/30——-SHIZUOKA
2008/12/29——-TOKUSHIMA
2008/12/28——-KOBE
2008/12/21——-YAMAGATA
2008/12/20——-TOKYO
2008/12/19——-UTSUNOMIYA
2008/12/13——-KANAZAWA
2008/12/12——-CHIBA
2008/12/07——-KAGOSHIMA
2008/12/06——-KUMAMOTO
2008/12/05——-FUKUOKA
2008/11/23——-OITA
2008/11/22——-MIYAZAKI
2008/11/15——-OSAKA       
2008/10/12——-TOKYO
2008/08/30——-SAPPORO
2008/08/16——-TOKYO
2008/08/09——-TOKYO
2008/08/08——-KOBE
2008/07/24——-TOKYO
2008/07/05——-OSAKA
2008/05/05——-OSAKA
2008/05/04——-TOKYO
2008/05/03——-KAGOSHIMA
2008/04/26——-YOKOHAMA
2008/04/17——-TOKYO
2008/04/05——-TOKYO
2008/03/22——-OSAKA
2008/03/21——-NAGOYA
2008/03/19——-KYOTO
2008/03/15——-NAGANO
2008/03/14——-CHIBA
2008/03/01——-TOKYO
2008/02/23——-SAPPORO