2008/03/15 (SAT) NAGANO

MIZUDAMA @ RAIZ MATSUMOTO

:: MACHINE LIVE :: O.N.O

:: GUEST DJ :: DJ DYE

:: DJ :: ZEN (CLEAR)
            NAKA-CHANGU-KONGU (CLEAR)
            PEITAKU (Raiz)

:: INFO :: RAIZ (0263-34-0860)