2011.04.02 (SAT) TOKYO

 

INFO ::club asia Live:
◆Kaito aka HIROSHI WATANABE
◆O.N.O
◆画家
DJ:
◆DA & KTA
◆DYTH
◆Hiroyuki Toda
◆KUMA
◆Kyohsuke Taniguchi
◆myQR
◆NANBU DAISUKE
◆Ryosuke Oku
◆Satoshi Hayashi
◆Shigeki Tanaka
◆Y$K
◆Masakatsu Sano
◆Masaki Sakurai
VJ:
◆SeeMyDimple
◆Kensuke Yokotsuka
◆Takuya Sugimoto